Бранд иконография

Отправната точка за анализа на бренд Иконографията е
да открием и откроим чисто психологическите представи на потребителите чрез проучване на оценката, обработката и анализа, съхраняването и влиянието, което въображението оказва върху поведението им.


По отношение на проучването на имиджа, трябва да разграничим, от една страна, конкретните въображаемо-сетивни, а от друга цифрово-абстрактни стимули, които се обработват и съхраняват отделно в различни части на човешкия мозък. Абстрактните елементи като цифри и факти се съхраняват и обработват в лявата половина на човешкия мозък. За сравнение, в дясната половина на мозъка ние обработваме стимули като звуци, картини, чувства, аромати, вкус. Брендът е свързан с потребителя, когато тези стимули се съхраняват и в двете полукълба на мозъка и по този начин се умножават и затвърждават.

Характерни абстрактни елементи на бренда са ползи, ндивидуалност, стойност. Те се трансферират в конкретна визуална или друга сетивна информация и по този начин са представени в дясното полукълбо на мозъка. Близката асоциативна връзка от двата информационни типа създава силна въображаема картина на бренда. Много брендове притежават специфичен профил, който се съхранява като иконографски сигнал със специфична идентичност в човешкия мозък. (Снимка 2 показва пример на такива иконографски сигнали).
Слоганът и логото стоят зад абстрактните ползи, компетентност и благонадеждност на бренда. Двете са необходима предпоставка за осъществяване на връзката с доброто качество.


Характеристиките на бренда се съставят от двата информационни типа, защото скелето на марката се повлиява от цвета, формата, цената и опаковката на продукта, отвъд твърденията на бренда, които се превръщат в реклама, промоция, PR и интернет сайтове и присъствие на рафтовете в магазините и търговските обекти.
Важни за бренд мениджмънта в настоящия момент са намирането, оценяването, съхраняването и развитието на всичко, което оказва положително влияние върху изграждането на мисловните образи

Реалните визуални образи и другата сетивна информация (звукови и зрителни картини) в съз-нанието, която протича в дясната половина на мозъка е много по-лесна за достъп, отколкото абстрактната информация, обработвана в лявото полукълбо.


Разбирането на реалните бренд сигнали е следвано от асоциации, които допринасят убедително за успеха на въздействието. Включването на конкретните елементи в една рационална, реално ориентирана аргументация, увеличава възможността да се развият предпочитанията към марката и в крайна сметка да се въздейства върху поведението на потребителите. По отношение на емоционално ориентирата теза, прилагането на реални иконографски елементи е основното, което влияе върху поведението.


Както показваме в нашите проучвания - ярките, живи картини в съзнанието са свързани до голяма степен с поведението. Източникът на тези картини в съзнанието не са задължително рекламите. Но развитието на картините и образите в съзнанието за съжаление често се ограничава до това ниво, въпреки че цялата палитра на маркетинговите активности като продукт, опаковка, дистрибуция и интерактивни действия могат да окажат въздействие. Иконографскията на бренда е централният аспект за силата на марката. Колкото по-силна е иконографията на марката, толкова по-силно закотвен е бренда в съзнанието на потребителите.

Следователно поведението трябва да доведе до въздействие върху размерите на силна иконография на бренда, която може да е решителна за бъдещия му успех. Индивидуалният профил на стимулите на отделния бренд, позволява прецизно описание на хармонираща идентичност на марката.


По този начин, за да спазим аналогията с айсберга описахме главно формата и съдържанието. Липсващите части са решаващите аспекти от оценката на бренда - качествената и количествената оценка на картините в съзнанието на потребителите.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/508_attach_3959_normal.jpg

Източник: ТБ магазин